TRAUMA BASED MIND CONTROL

Dit principe kan individueel, groepsmatig of voor een hele beschaving worden toegepast door de  controlerende machten.

Bij de aanslagen op 9/11 is dit psychologische machtsmiddel met succes gebruikt: door de emotionele schok (trauma)  kon men direct erna de zogenaamde schuldigen aanwijzen, wat door het merendeel van de mensen voor zoete koek als de waarheid is aangenomen.

Pas jaren later en mondjesmaat, worden steeds meer mensen zich ervan bewust dat het voorgekauwde verhaal niet klopt.

Voor de mensen die nog steeds denken dat 9/11 een aanslag was door moslims, die moeten we weer teleurstellen. 9/11 was een inside job. Er waren geen vliegtuigen die de towers invlogen, het was gedaan via CGI Computer Generated Imagery wat ook in de filmwereld, televisie & computerspellen wordt gebruikt. 3D computergraphics.

Het hele verhaal werd live wereldwijd uitgezonden door CNN van Ted Turner (cabal). Ze lieten de wereld zijn, wat van te voren al was opgenomen. Fake News Media.

Zie MK Ultra, Hoax, False Flag, Crisis Actors

De kluizen die onder de Twin Towers lagen, waren voor de aanslagen al leeg gehaald.

We zien U denken, maar al die mensen die dan dood zijn gegaan. Ja die zijn echt dood gegaan, door de hebzucht van de cabal cq. deepstate om weer eens landen binnen te vallen voor hun rijkdom en vooral om de olie. Was er geen olie geweest, waren ze ook niet binnen gevallen. Denken jullie nou echt dat een mensen leven wat waard is voor de cabal cq. deepstate.

De Twin Towers lagen vol met C4 op elke verdieping en zijn gecontroleerd opgeblazen.

En hoe kan het dat nog een toren (C4) verderop na 30 minuten ook gecontroleerd in mekaar zakte.

En het zogenaamde vliegtuig, dat het Pentagon invloog in een gat van 5 meter, waarvan het vliegtuig een spanwijdte had van 38 meter. Daar is een raket door heen gegaan.

En het vliegtuig dat neergestort zou zijn in een bos, waar alleen een krater was door een gecontroleerde inslag van een bom.

Een onafhankelijke reporter zei, hier liggen totaal geen brokstukken. De reporter die dat zei, was 2 weken later dood. Begint bij U de puzzel een beetje in mekaar in elkaar te passen, hoelang we al voor de gek worden gehouden door de Fake News media, de Kranten en de Radio.

En doordat wij als team zo goed research doen zullen we hieronder foto's en links neer zetten waar U het zelf kunt zien. En als U het gezien hebt, dan laat U het bezinken en kijkt het opnieuw, zodat U zeker bent van wat U net heb bekeken.

Want zo doet ons team dat ook.

This principle can be applied individually, in groups or for an entire civilization by the controlling powers.


In the attacks on 9/11, this psychological power tool was used successfully: because of the emotional shock (trauma) one could immediately afterwards point out the so called culprits, which most people took for granted as the truth.


Only years later and gradually, more and more people are becoming aware that the predetermined story is not correct.


For the people who still think that 9/11 was an attack by Muslims, we have to disappoint them again. 9/11 was an inside job. There were no planes flying into the towers, it was done through CGI Computer Generated Imagery which is also used in the movie world, television & computer games. 3D computer graphics.


The whole story was broadcast live worldwide by CNN from Ted Turner (cabal). They let the world be, which had already been recorded beforehand. Fake News Media.


See MK Ultra, Hoax, False Flag, Crisis Actors


The vaults under the Twin Towers had already been emptied before the attacks.


We see you thinking, but all those people who then died. Yes they really died, because of the greed of the cabal or. deepstate to invade countries once again for their wealth and especially for oil. Had there not been oil, they would not have invaded. Do you really think that a human life is worth something for the Cabal or. deepstate.


The Twin Towers were full of C4 on every floor and inflated in a controlled manner.

And how is it possible that another tower(C4) further down also collapsed in a controlled manner after 30 minutes.


And the so called plane, which flew into the Pentagon into a 5 meter hole, the plane of which had a wingspan of 38 meters. A missile went through that.


And the plane that would have crashed into a forest, where there was only a crater from a controlled impact of a bomb.


An independent reporter said, there are no pieces here at all. The reporter who said that was dead 2 weeks later. Start putting the puzzle together for you, how long we have been fooled by the Fake News media, the Newspapers and the Radio.


And because we as a team do so well research, we will put photos and links below where you can see it for yourself. And when You have seen it, then You let it sink in and look it again, so that You are sure of what You just watched.

Because that's how our team does it