COUNCIL OF FOREIGN RELATIONS

De Council on Foreign Relations (CFR) is een Amerikaanse denktank opgericht in 1921 en gehuisvest in New York.

De Council on Foreign Relations heeft als doel het schrijven en verspreiden van ideeën aan leden, beleidsmakers, journalisten, studenten en andere gegadigden, over thema's die het buitenlands beleid van de Verenigde Staten en andere landen in de wereld aangaan. Ze doen dat onder andere door middel van het houden van conferenties.

De CFR wordt veelvuldig genoemd met betrekking tot De Nieuwe Wereldorde (NWO).

1 van de oprichters is David Rockefeller

The Council on Foreign Relations (CFR) is an American think tank founded in 1921 and based in New York.


The Council on Foreign Relations aims to write and disseminate ideas to members, policymakers, journalists, students and other interested parties, on topics affecting the foreign policy of the United States and other countries in the world. They do this, among other things, by holding conferences.


The CFR is frequently mentioned with regard to The New World Order (NWO).


1 of the founders is David Rockefeller