Ons team brengt dit Eerbetoon aan de Grootste Man van onze Geschiedenis.

NIKOLA TESLA

 

We kunnen Tesla gerust de grondlegger van onze moderne tijd noemen. Hij was een visionair die zijn tijd mijlenver vooruit was; een briljant genie die feitelijk verantwoordelijk is voor het grootste deel van onze huidige technologie.

In zijn nagelaten patenten en notities geeft hij blijk van een ongekend ongeëvenaard groot inzicht in de werkingen van het Universum.

Nikola Tesla werd op 10 juli 1856 als kind van Servische ouders in het dorp Smiljan, tegenwoordig in Kroatië, destijds deel van het Oostenrijks Hongaarse Rijk geboren.

Hij stierf in pure armoede op  7 januari 1943 in De New Yorker Hotel, New York City, Amerika.

Hij was mechanisch ingenieur en uitvinder en stond bekend om zijn spectaculaire experimenten met elektriciteit.

Zijn baanbrekende uitvinding, het wisselstroom systeem, is tegenwoordig nog steeds volop in gebruik. Zijn patenten en theoretische werk liggen aan de basis van radio, televisie en zelfs draaiende communicatie.

Gekte en Genialiteit gaan in veel gevallen samen. Tesla leidde een nogal excentriek te noemen leven, waarbij hij afzag van sexsuele relaties puur om zijn verstand scherp te houden en zich helemaal op zijn werk te kunnen concentreren.

Tesla leefde in een geheel andere wereld dan de mensen om hem heen. Hij kon een charmante gesprekspartner zijn, maar hij hield niet van gesprekken zonder inhoud.

Hij sliep niet meer dan 2 uur in een etmaal, omdat zelfs in zijn korte slaap de radertjes bleven draaien. Hij wou gewoon geen tijd met slapen verdoen.

In zijn latere jaren ontwikkelde hij een grote liefde voor duiven, die hij vaak in de nacht ging voeren en waarvan hij er enkele op zijn hotelkamer bevonden, waaronder een duivin die hij zijn grote liefde noemde.

Het klink misschien raar, maar mensen begrepen hem vaak gewoon niet, omdat de raders in zijn hoofd 26 uur per dag bezig waren met zijn ideeën en oplossingen te vinden voor zijn experimenten en ze continu in zijn hoofd te blijven te verbeteren.

En zoals vaak in die tijd, verdiende de ondernemers fortuinen aan zijn uitvindingen, terwijl Tesla het grootste deel van zijn leven in een relatieve armoede heeft doorgebracht en ook zo is gestorven.

Je leeft nog steeds in onze gedachten verder Nikola tesla

Our team pays tribute to the Greatest Man in our History.

                               

                                         NIKOLA TESLA

We can safely call Tesla the founder of our modern era. He was a visionary miles ahead of his time; a brilliant genius who is actually responsible for most of our current technology.

In his bequeathed patents and notes, he shows an unprecedented unparalleled insight into the workings of the Universe.

Nikola Tesla was born on July 10, 1856 as a child of Serbian parents in the village of Smiljan, today in Croatia, then part of the Austro-Hungarian Empire.

A mechanical engineer and inventor, he was known for his spectacular experiments with electricity.

His groundbreaking invention, the alternating current system, is still in use today. His patents and theoretical work are the basis of radio, television and even rotary communication.

His groundbreaking invention, the alternating current system, is still in use today. His patents and theoretical work are the basis of radio, television and even rotary communication.

Madness and Genius go together in many cases. Tesla led a life that could be described as eccentric, in which he refrained from sexual relations just to keep his mind sharp and to concentrate fully on his work.

Tesla lived in a completely different world from the people around him. He could be a charming conversation partner, but he did not like conversations without content.

He did not sleep more than 2 hours in a day, because even in his short sleep the wheels kept turning. He just didn't want to waste time sleeping.

In his later years he developed a great love for pigeons, which he often went to feed at night and of which he found a few in his hotel room, including a hen that he called his great love.

It may sound strange, but people often just didn't understand him, because the raders in his head spent 26 hours a day trying to find his ideas and solutions for his experiments and constantly improving them in his head.

And as often at the time, the entrepreneurs made fortunes from his inventions, while Tesla spent most of his life in relative poverty and died like that.

You still live in our minds Nikola Tesla