100

Heeft een geschiedenisleraar je dit ooit proberen uit te leggen?

Abraham Lincoln werd gekozen op het Congres 1840

John F. Kennedy werd gekozen op het Congres 1940

Abraham Lincoln werd verkozen tot President 1860

John F Kennedy werd verkozen tot President in 1960

De namen Lincoln en Kennedy hebben beiden Zeven letters

Beide vrouwen verloren hun kinderen terwijl ze in het Witte Huis woonden

Beide presidenten zijn vrijdag doodgeschoten

Beide presidenten werden in het hoofd geschoten

De secretaris van Lincoln heette Kennedy

Kennedy's secretaris heette Lincoln

Beiden werden vermoord door Zuiderlingen

Beiden werden opgevolgd door Zuiderlingen

Beide opvolgers hadden dezelfde naam Johnson

Lincoln's opvolger werd geboren in 1806

Kennedy's opvolger werd geboren in 1906

Lincoln's moordenaar werd geboren in 1839

Terwijl kennedy werd geboren in 1939

Beide moordenaars waren bekend onder drie namen

Beide namen zijn samengesteld uit 15 letters

John Wilkes Booth, die Lincoln vermoordde, werd geboren in 1839

Lee Harvey Oswald, die Kennedy vermoordde, werd geboren in 1939

Booth liep van een theater en werd betrapt in een magazijn

Oswald rende uit een magazijn en werd betrapt in een theater

.hier komt het meest vreemde deel.

Een week voor de moord op Lincoln, was hij in Monroe, Maryland

Een week voor de moord op Kennedy, was hij bij Marilyn Monroe

.als afsluiter.

De geschiedenis heeft zich precies 100 jaar later nog eens herhaald

Beiden werden namelijk in opdracht van de Rothschild Familie vermoord

100

Has a history teacher ever tried to explain this to you?

Abraham Lincoln was elected to Congress in 1840

John F. Kennedy was elected to the 1940 Congress

Abraham Lincoln was elected President in 1860

John F Kennedy was elected President in 1960

The names Lincoln and Kennedy both have Seven letters

Both women lost their children while living in the White House

Both presidents were shot on Friday

Both presidents were shot in the head

Lincoln's secretary was named Kennedy

Kennedy's secretary was called Lincoln

Both were murdered by Southerners

Both were succeeded by Southerners

Both successors had the same name Johnson

Lincoln's successor was born in 1806

Kennedy's successor was born in 1906

Lincoln's murderer was born in 1839

While Kennedy was born in 1939

Both killers were known by three names

Both names are composed of 15 letters

John Wilkes Booth, who murdered Lincoln, was born in 1839

Lee Harvey Oswald, who killed Kennedy, was born in 1939

Booth walked out of a theater and was caught in a warehouse

Oswald ran from a warehouse and was caught in a theater

.Here comes the strangest part.

A week before Lincoln's assassination, he was in Monroe, Maryland

Aweek before Kennedy's assassination, he was with Marilyn Monroe

.As a stop valve.

History has repeated itself exactly 100 years later

Both were murdered by order of the Rothschild Family

Valentino V.