HET 17 PUNTEN PLAN

Het VN-programma “Agenda 21” werd in 1992 door 182 staten aangenomen.

In 2015 werd dit programma verder uitgewerkt en het moet nu voor alle landen ter wereld bindend zijn als “Agenda 2030” was “Agenda 2050”

 

De Algemene Vergadering van de VN heeft haar globalistische visie verkondigd :

“Wij zijn vastbesloten de mensheid te bevrijden van de tirannie van armoede en nood en onze planeet te genezen en te beschermen. Wij zijn vastbesloten de doortastende en transformerende stappen te zetten die dringend nodig zijn om de wereld op weg te helpen naar duurzaamheid en veerkracht.

We beloven niemand achter te laten op deze collectieve reis die we vandaag beginnen.”

Valentino Script :

Er wordt dus de utopie van een perfecte wereld zonder problemen verkondigd. Dat klinkt te mooi om waar te zijn en dat is het ook. Mensen worden verondersteld verblind te worden door deze mooie woorden. In werkelijkheid gaat achter het VN-programma een heel andere agenda schuil, namelijk het plan om een totalitair bewind van de globalisten in te stellen.

Valentino heeft het 17-punten programma geanalyseerd :

No. 1 :

Bestrijding van armoede in al haar vormen.

Valentino's Script :

Complete volkeren worden door de staat gesubsidieerd en zo onder controle gebracht. Dit creëert een soort socialisme voor staten.

Daarbij wordt een oude imperialistische truc gebruikt.

Men geeft leningen aan zwakkere landen, waarvan men weet dat ze nooit terugbetaald kunnen worden.

Dan heb je grip op die landen.

Bovendien verdient men het meest aan de rente, die meer en meer wordt.

De leningen worden verstrekt door het “Internationaal Monetair Fonds” (IMF), dat ogenschijnlijk bedoeld is om economisch noodlijdende staten te helpen.

In werkelijkheid is het echter een machtsinstrument van de globalisten.

No. 2 :

Een einde maken aan honger,

zorgen voor voedselzekerheid en betere voeding en duurzame landbouw bevorderen.

Valentino's Script :

De vernietiging van de traditionele landbouw. In plaats daarvan zal de gehele landbouwsector van een land worden overgenomen door reusachtige, internationale ondernemingen, die vervolgens ook hun toevlucht zullen nemen tot genetische gewas manipulatie en andere twijfelachtige methoden om hun winsten te maximaliseren.

Bovendien treft dit probleem sowieso alleen de landen van de Derde Wereld, waar de geboortecijfers ondanks de lage productiviteit al bijzonder hoog zijn. Een verdere toename van deze populaties zou vooral leiden tot een nog grotere migratiedruk op Europa.

No. 3 :

Een gezond leven voor alle mensen van alle leeftijden waarborgen en hun welzijn bevorderen.

Valentino's Script :

Invoering van verplichte vaccinatie en andere dwangmaatregelen. De systematische onderdrukking van andere meningen en onderzoek in geneeskunde.

Gelijkschakeling van de globale gezondheidsindustrie en afhankelijkheid van internationale farmaceutische bedrijven.

Vernietiging Van Het Traditionele Gezin

No. 4 :

Zorgen voor inclusief, eerlijk en kwaliteitsvol onderwijs en de mogelijkheden tot een leven lang leren voor iedereen bevorderen.

Valentino's Script :

Wereldwijde synchronisatie van onderwijssystemen en standaardisatie van propaganda om overal dezelfde indoctrinatie van jonge mensen te verzekeren.

Daartoe moet er een “gemeenschappelijke kern van onderwijs” komen, d.w.z. een recept met verplichte ideologische inhoud dat alle mensen moet worden ingeprent, zodat de heropvoeding totalitair wordt.

No. 5 :

Alle vrouwen en meisjes in staat stellen gelijke kansen en

zelfbeschikking te verwerven door gendergelijkheid.

Valentino's Script :

Vernietiging van het traditionele gezin en dus een ontbinding van de natie. Hierdoor zullen vrouwen nog grondiger kunnen worden uitgebuit in loonarbeid door globale ondernemingen.

Ondertussen worden kinderen door de staat opgeleid en dus al veel eerder ideologisch geïndoctrineerd. De vernietiging van de familieband creëert een afhankelijkheid van de staat.

Centraal Geleide Economie

No. 6 :

De beschikbaarheid en het duurzame beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen garanderen

Valentino's Script :

Internationale bedrijven willen de watervoorziening monopoliseren.

De staten worden daarom onder druk gezet om hun waterinfrastructuur te privatiseren en afhankelijk te worden van ondernemingen, die het water dan tegen een hoge prijs aan de bevolking kunnen verkopen.

Water uit Oostenrijk zou over de hele wereld kunnen worden geleverd, waardoor in Oostenrijk watertekorten zouden kunnen ontstaan.

No 7 :

Iedereen toegang verschaffen tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.

Valentino's Script :

Het bevorderen van de vaak gebrekkige “hernieuwbare energiebronnen” om ideologische redenen, waardoor de elektriciteitsprijzen nog verder zullen stijgen.

Om de grote technologiebedrijven in staat te stellen nog meer winst te maken en hun marktmacht uit te breiden tot alle uithoeken van de wereld.

No 8 :

Duurzame, breed gedragen en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen bevorderen.

Valentino's Script :

Wereldconcerns kunnen arbeidsomstandigheden dicteren en werknemers uitbuiten zoals het hun goeddunkt, terwijl de concurrentie, d.w.z. binnenlandse kleine en middelgrote ondernemingen, systematisch de nek wordt omgedraaid.

Internationale arbeidsmigratie naar westerse landen aanmoedigen.

No 9 :

Een veerkrachtige infrastructuur opbouwen,

wijdverspreide en duurzame industrialisering bevorderen en innovatie aanmoedigen.

Valentino's Script :

Verdere globalisering van de hele economie

en de vernietiging van nationale economieën ten gunste van grote internationale ondernemingen.

Verplaatsing van banen naar lagelonenlanden.

Duurzaamheid Als Weg Naar Armoede

No 10 :

Ongelijkheid binnen en tussen landen verminderen

Valentino's Script :

Aangezien ongelijkheid voortkomt uit de natuurlijke ongelijkheid van mensen, betekent egalitarisme een verlaging van het niveau van de meer ontwikkelde landen.

Massamigratie en vermenging van culturen zullen het Westen naar het niveau van de ontwikkelingslanden doen zakken.

De welvaart van de werkende bevolking wordt vernietigd, maar de winsten van de heersende klasse in de wereld nemen onmetelijk toe.

No 11 :

Steden en woongebieden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken

Valentino's Script :

Multiculturele samenlevingen die gekenmerkt worden door criminaliteit en algemeen wantrouwen kunnen alleen rustig worden gehouden door een brute politiestaat op te richten.

Invoering van een totalitair bewakingssysteem.

China is daar het grote voorbeeld van.

Gezagsgetrouwe burgers ontwapenen om ze weerloos te maken.

No 12 :

Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.

Valentino's Script :

Onder het mom van milieu- en klimaatbescherming moet van alles verboden en beperkt worden, zoals auto’s. De achteruitgang van onze welvaart als gevolg van de globalisering wordt zo verkocht als een noodzakelijke milieumaatregel.

Alles Zal De Gewone Burger Worden Afgenomen

terwijl de heersende klasse in de wereld in luxe zal blijven leven in hun herenhuizen en het natuurlijk nergens zonder hoeft te stellen.

No 13 :

Onmiddellijke actie ondernemen om klimaatverandering

en de gevolgen daarvan tegen te gaan.

Valentino's Script :

De pseudowetenschappelijke staatsreligie van de vermeende door de mens veroorzaakte klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande paniekzaaierij is bedoeld om wereldwijde conformiteit en machtsovername door bepaalde elites mogelijk te maken.

Meningsverboden en Herverdeling

No 14 :

De oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen beschermen en duurzaam gebruiken voor duurzame ontwikkeling

Valentino's Script :

 Alleen voor de Elite en gedwongen worden als volk om gemanipuleerd voedsel te eten,

zoals insecten, omdat het eiwitrijk is

No. 15

Bescherm, herstel en bevorder duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en stop en draai landdegradatie om en stop het verlies aan biodiversiteit

Valentino's Script :

Alles Totaal Vernietigen

No 16 :

Vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling bevorderen.

Valentino's Script :

Het verscherpen van de opiniewetgeving om elke kritiek

op bevolkingsmigratie strafbaar te stellen.

Verplichte quota voor migranten in alle lagen van de bevolking.

No 17 :

De middelen voor de uitvoering versterken en het mondiale partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen.

Valentino's Script :

Met name de westerse landen moet worden gevraagd nog meer te betalen

om dit globalistische programma te financieren.

Herverdeling van Europa naar de Derde Wereld als zogenaamde “ontwikkelingshulp”.

Dit zal nog meer belastingen op de burgers in het Westen noodzakelijk maken.

Heers en Verdeel

Zie 8 okt.

VALENTINO VERITAS