13.

NOLAN FINLEY 

 

Detroit News Columnist Nolan Finley :

Aangezien de internationale slaven aandacht uitgaat naar anticonceptie, is hier mijn idee: als we slaven armoede willen bestrijden, gewelddadige slaven criminaliteit willen terugdringen en ons beschamende uitvalpercentage willen verlagen, moeten we anticonceptie in het drinkwater van de wereld omwisselen voor fluoride.

We hebben een slaven babyprobleem in wereldwijd.

Te veel slaven baby's worden geboren uit onvolwassen slaven ouders die niet de vaardigheden hebben om ze groot te brengen, te veel worden geboren door arme slaven vrouwen die ze niet kunnen betalen, en te veel worden verwekt door droevige slaven mannen die hun slaven zaad verspreiden en dan weglopen van de gevolgen. 

 

Detroit News Columnist Nolan Finley:

Since the international slaves are paying attention to contraception, here's my idea: if we want to fight slaves poverty, violent slaves reduce crime, and lower our shameful dropout rate, we need to swap contraception in the world's drinking water for fluoride.

We have a slave baby problem in worldwide. Too many slave babies are born to immature slave parents who lack the skills to raise them, too many are born to poor slave women who cannot afford them, and too many are conceived by sad slave men who scatter their slaves seed and then run away from the consequences.

- V -